VX-PAZA (pásové)

Popis

Pásové zahusťovače sú zariadenia používané na kontinuálne zahusťovanie kalu a iných médií pred ich vstupom do vyhnívacích veží, pásových lisov, odstrediviek a pod.

Pri technologickom procese sa zo zahusťovaného kalu oddelí voľná tekutá zložka - filtrát s možnosťou jeho ďalšieho spracovania.

Zahusťovaný kal je do zariadenia čerpaný objemovým kalovým čerpadlom, ktorého výkon je plynulo regulovateľný prostredníctvom frekvenčného meniča.

Do zahusťovaného kalu pred jeho vstupom do zariadenia je vo väšine prípadov nutné pridávať roztok flokulantu, ktorého pôsobením kal flokuluje (zráža sa do väších zhlukov – flokúl) a uvoľňuje sa z neho filtrát.

V prípade nekonštantného množstva kalu čerpaného do zahusťovača (vplyvom predovšetkým meniacej sa sušiny vstupného kalu), je nutné meniť aj množstvo pridávaného roztoku flokulantu.

Zahusťovací proces v určitých prípadoch môže prebiehať aj bez použitia flokulantov.
Pri uvedenom procese sa však väšinou znižujú parametre zahusťovania, čo sa prejaví predovšetkým na zhoršenej kvalite odtekajúceho filtrátu.

Hlavnou časťou zariadenia je polypropylénová vaňa s krytom, ktorá je rozdelená na časť flokulačnú, odvodňovaciu, časť odtoku filtrátu a odvodu zahusteného kalu.


Technologický proces odvodňovania prebieha v dvoch základných na seba naväzujúcich technologických zónach:
1. homogenizačná zóna – časť technologického cyklu po pridaní flokulantu do kalu, v ktorej prebieha premiešavanie kalu s roztokom organického flokulantu, vyzrážanie kalu, uvolnenie filtrátu.
Uvedený proces prebieha vo flokulačnom zariadení, ktorého otáčky sú regulované frekvenčným meničom.
Pri práci bez flokulantov zariadenie pracuje bez uvedeného procesu.

2. gravitačná odvodňovacia zóna – gravitačné odvodnenie kalu prebieha v odvodňovacej časti zahusťovača (B) na filtračnom site. Kal v uvedenej zóne je unášaný pohybujúcim sa filtračným sitom, ktoré je poháňané motorom s prevodovkou.


Ak je potrebné zvýšiť výstupnú sušinu kalu na výstupe zo zahusťovača je možné použiť rozrušovaciu lištu, ktorá sa nachádza na konci gravitačnej zóny zahusťovača. Lišta narúša vrstvu gravitačne odvodneného kalu a tým môže odtiecť aj filtrát, ktorý neprepustí kal z vrchnej vrstvy koláča.

Čistenie filtračného sita je zabezpečené prostredníctvom ostrekov z trysiek oplachov.

Na ostrek môže byť použitý odtekajúci filtrát (v závislosti na jeho kvalite), alebo prečistená voda z odtoku z čistiarne (prípadne iná úžitková voda).

Druh filtračného sita ovplyvňuje kvalitu filtrátu a výkon zariadenia.
Určuje sa na základe vlastností kalu a použitého flokulantu.


Filtrát odteká cez filtračné sito do odtokovej časti, z ktorej je do ďalšieho procesu vo väšine prípadov odvádzaný gravitačne.

V prípade požiadavky je možné filtrát čerpať automaticky, spínaním čerpadla hladinovými sondami, ktoré snímajú množstvo filtrátu v odtokovej časti zahusťovača.

Kal po prechode gravitačnou zónou prepadá do časti zahusteného kalu, z ktorej je do ďalšieho procesu (pásový lis, odstredivka, vyhnívacie veže a pod.) odťahovaný pomocou čerpadiel alebo gravitačne odvádzaný.

Zahustený kal možné čerpať čerpadlom, ktoré je možné spínať hladinovými sondami, prípadne regulovať frekvenčným meničom.

Pre prácu zahusťovača je potrebné zabezpečiť napäťovú sústavu 3/N/PE AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-S, s požadovaným príkonom podľa priloženej tabuľky. 

Zahusťovač VX-PAZA doporučujeme zapájať do technológie podľa nasledujúcej technologickej schémy.

Parametre

ZAHUSŤOVAČE VX-PAZA – TECHNICKÉ PARAMETRE

 
 

Typové označenie
výrobku

Dĺžka
(m)

Šírka
(m)

Výška
(m)

Hmotnosť
(kg)

Príkon
(kW)

 VX-PAZA 6 3,94 1,26 1,26 430 2,05
 VX-PAZA 8
3,94
1,46
1,26
470
2,05
 VX-PAZA 10
3,94
1,66
1,26
510
2,05
 VX-PAZA 12 3,94 1,86 1,26 550 2,05
 VX-PAZA 15
3,94
2,18
1,26
595
2,30
 VX-PAZA 20
3,94
2,70
1,26
680
2,30
 VX-PAZA 22 3,94 2,90 1,26 720 2,30
 

ZAHUSŤOVAČE VX-PAZA - PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE

 
 

Typové označenie
výrobku

Výkon
(m3/hod.)

Sušina

Dávka flokulantu
(g/kg a.s.)

vstup
(%)

výstup
(%)

 VX-PAZA 6
5 – 15
0,5 – 1
3 – 7
2,0 - 3,5
 VX-PAZA 8
15 – 25
 VX-PAZA 10
17 – 30
 VX-PAZA 12
19 – 34
 VX-PAZA 15 25 – 40
 VX-PAZA 20 30 – 50
 VX-PAZA 22 33 – 55

 

Uvádzané prevádzkové parametre sú orientačné.
Závislé sú na druhu a kvalite kalu, flokulantu, pásového sita a na obsluhe zariadenia.

Vanex zariadenia prispôsobuje daným požiadavkám a podmienkam na jednotlivých lokalitách.
 
 

Fotogaléria