Kompletné linky

Popis

V súčasnosti sú kladené veľké nároky na spracovanie a uskladňovanie odpadov. Po spracovaní odpadov je nutné ekonomicky riešiť jeho ďalšie skladovanie a ak je to možné, aj jeho prípadné ďalšie využitie.

Špecifickým druhom odpadu sú rôzne druhy kalov, ktoré okrem tekutej zložky obsahujú aj pevné časti. Pôvod kalu býva rôzny. Môže vznikať počas technologického procesu v rôznych odvetviach priemyslu alebo jednoducho v domácnostiach.

Spracovanie kalov prebieha na čistiarňach odpadových vôd v niekoľkých etapách. Poslednou etapou je odvodňovanie kalu, ktorého cieľom je oddeliť vodu od tuhej zložky. Tradičnou, ale efektívnou možnosťou odvodňovania je ich lisovanie na pásových lisoch. Výkon pásového lisu priamo ovplyvňuje výkon celej linky.

Najdôležitejším komponentom linky je pásový lis. Naša firma ho vyrába v závislosti od výkonových požiadaviek v niekoľkých typových veľkostiach. Rozmery a veľkosti našich štandardných lisov sú uvedené v tabuľke.

Predpokladaná výstupná sušina z lisu je 18 – 30 %.

Pri požiadavke zvýšiť výstupnú sušinu, najmä pri lisovaní priemyselných kalov, je vhodné použiť špeciálny vysokotlakový lis typu VT. Vysokotlakový lis má zónu vysokého tlaku, ktorá zabezpečuje zvýšenie výstupnej sušiny o 5 – 20 % v závislosti od druhu lisovaného média.

Výkonové a kvalitatívne parametre linky sú závislé predovšetkým od fyzikálnych vlastností kalu, typu použitého flokulantu a sita a kvality obsluhy.

VANEX v rámci dodávky optimalizuje jednotlivé parametre a zabezpečuje vytypovanie vhodného druhu flokulantu.

 
Popis odvodňovacej linky

 

Kompletná linka odvodňovania obsahuje zariadenia, ktoré sú uvedené vo všeobecnej technologickej schéme. V konkrétnych prípadoch zloženie linky závisí od požiadaviek zákazníka.

Odvodňovanie kalu v linke zabezpečuje pásový lis.

Kal do lisu vstupuje cez flokulačné zariadenie VX-FZ priamo na horné sito, ktoré slúži ako zahusťovač s tým, že pri prepade na čisté spodné sito je kal zároveň preklápaný.

Takýmto riešením sa predĺžilo gravitačné oddelenie vody z kalu až na cca 6 m.

Riešenie umožňuje lisovanie nehomogénnych kalov s nízkou vstupnou sušinou až pod 1 %.

Aby mohol pásový lis správne pracovať, je potrebné zabezpečiť nasledujúce médiá (môžu ich zabezpečovať ostatné komponenty linky):
  • stlačený vzduch cca 0,60 MPa, 1 m3/hod,
  • tlakovú vodu na ostrek filtračných pásov cca 4 ÷ 10 m3/hod (VX-GORO, VX - 6 až 12) a 12 – 16 m3/hod (VX-15 a 20), tlak cca 0,6–0,8 MPa,
  • napäťovú sústavu 3/N/PE/AC 400/230 V 50 Hz TN-S, inštalovaný príkon lisu 2,25 kW (VX-GORO), 2,25 kW (VX-6, 6A, 8 a 10) a 3,00 kW (VX-15 a 20) vrátene flokulačného zariadenia VX-FZ,
  • flokulačný roztok na zvýšenie separačnej účinnosti pásového lisu.
 

Súčasťou flokulačného zariadenia je miešadlo, ktorého pohon zabezpečuje motor, ktorého otáčky sú regulované pomocou frekvenčného meniča.

Ovládanie technologickej linky je z ovládacieho panela VX-OP, ktorý odporúčame umiestňovať na obslužnej plošine pásového lisu. Z  panela môže obsluha pohodlne kontrolovať a ovládať celý lisovací proces.

Elektrická energia je privádzaná k jednotlivým komponentom linky z hlavného rozvádzača VX-R ktorý odporúčame umiestniť do samostatnej miestnosti.

Vanex je schopný (po konzultácii s projektantom lokality) do uvedených rozvádzačov zapojiť aj iné prvky prípadne blokovacie podmienky, ktoré nie sú súčasťami našej štandardnej dodávky.

Linku proti možnosti poškodenia doporučujeme blokovať blokovacími podmienkami:

  • nedostatok kalu (možnosť poškodenia čerpadla),
  • nedostatok flokulantu (nezrážanie kalu, pretekanie kalu cez a mimo filtračných sít),
  • nedostatočný tlak vzduchovej sústavy (možnosť vybočenia filtračných pásov a tým ich poškodenie),
  • kontrola vybočenia filtračných pásov (druhý stupeň zabezpečenia filtračných sít proti poškodeniu),
  • porucha pohonov.
 

Kal je dávkovaný do lisu zvyčajne objemovým šnekovým čerpadlom.

Odporučujeme kal pred jeho lisovaním homogenizovať tak, aby sa v priebehu lisovania jeho vlastnosti menili čo najmenej. Tým obmedzíme nutnosť zásahu obsluhy do lisovacieho procesu. Pri nehomogénnom kale a zmenách vstupnej sušiny je nutné meniť množstvo čerpaného kalu do lisu.

Možnosť zmeny dávkovaného množstva kalu je zabezpečená prostredníctvom frekvenčného meniča, ktorý je ovládaný od lisu potenciometrom na ovládacom paneli VX-OP.

Premiešanie kalu s roztokom flokulantu a jeho vyzrážanie prebieha vo flokulačnom zariadení VX-FZ.

Množstvo čerpaného roztoku flokulantu a riediacej vody je merané v zabudovaných rotametroch.

Údaj o čerpanom množstve môže byť tiež zobrazovaný na displeji na ovládacom paneli VX-OP, prípadne môže byť vyvedený aj do riadiaceho centra na poítač.

Vyflokulovaný kal z flokulačného zariadenia je privádzaný priamo na horné filtračné sito pásového lisu.

Roztok flokulantu je pripravovaný v automatickom cykle bez potreby kontroly a ovládania cyklu v chemickom hospodárstve VX-CHHXXX-DA.

Povinnosť obsluhy spočíva len v dopĺňaní zásobníka práškového flokulantu alebo vo výmene zásobníkov emulzií po zvukovom znamení.

Množstvo práškového flokulantu v zásobníku sníma kapacitná sonda, ktorá obsluhu upozorní na nedostatok práškového flokulantu prostredníctvom húkačky.

Koncentrácia roztoku sa nastavuje potenciometrom v samostatnom rozvádzači zariadenia, ktorý je umiestnený na držiakoch na čelnej strane zariadenia VX-CHHXXX-DA.

Dávka čerpaného roztoku sa mení tiež prostredníctvom frekvenčného meniča potenciometrom od lisu z ovládacieho panela VX-OP.

Zariadenie je možné dodať vo vyhotovení VX-CHHXXX-DAP s pamäťou, ktorá zabezpečuje pokračovanie cyklu pri výpadku elektrického prúdu.

V prípade spracovávania kalov s malým vstupným zahustením sa na ich zahustenie pred pásovými lismi (prípadne pred vyhnívacou vežou atď.) môžu použiť zahusťovače.
Zahusťovače v závislosti od vlastností kalu ho zahustia na 3 – 10 %.


V prípade použitia zahusťovača pred pásovým lisom pri kaloch s malou a. s. môžeme dispozične riešiť linku dvoma spôsobmi:

1. Zahustený kal prepadáva priamo na vodorovnú gravitačnú zónu lisu (sklz musí byť čo najmenší, aby nedochádzalo k rozbíjaniu vločiek zahusteného kalu). V tomto prípade postačuje dávkovanie flokulantu do jedného bodu pred zahusťovačom.

2. Zahustený kal prepadáva do prerušovacej nádrže a odtiaľ ho ďalšie čerpadlo podáva do lisu. Väšinou je tu nutné dávkovať flokulant aj medzi zahusťovačom a pásovým lisom.

 

Na dávkovanie roztoku flokulantu slúži chemické hospodárstvo VX-CHHXXX-2DA, kde číslica dva znamená, že zariadenie má dve samostatné čerpadlá. Jedno pre lis a druhé pre zahusťovač. Obidve čerpadlá sú ovládané z ovládacieho panela VX-OP alebo iného požadovaného miesta.

Ostrekovú vodu doporučujeme čerpať cez plastovú zásobnú nádrž VX-ZN prostredníctvom vysokotlakových čerpadiel.
V nádrži je osadené nerezové sito, ktoré zachytáva nečistoty v privádzanej vode. Konštrukcia nádrže umožňuje jednoduché a účinné čistenie nerezového filtračného sita zabudovaným ostrekom.

Uvedené nečistoty by mohli poškodiť čerpadlo alebo upchať trysky ostrekových rúrok lisu.

Do nádrže doporučujeme privádzať vyčistenú vodu z odtoku ČOV čerpanú ponorným čerpadlom, ktoré je ovládané na základe výšky hladiny vody v zásobnenej nádrži VX-ZN ponornými snímačmi.

Ďalšou možnosťou je privádzanie tlakovej vody z rozvodov technickej vody v objekte ovládaním elektromagnetických ventilov prípadne cez plavákový ventil.

V prípade, že na lokalite nie je k dispozícii stlačený vzduch pre regulačnú sústavu lisu a napínaciu sústavu lisu, je nutné linku doplniť kompresorom. Ovládanie kompresora je automatické so spustením linky.

Odlisovaný filtrát a ostreková voda je v lise prostredníctvom polypropylénových žľabov a zvodov odvádzaná pod pásový lis do betónovej, prípadne inej vane, ktorá slúži aj ako základ pod lis.

Z vane spod lisu je filtrát a voda z ostrekov filtračných pásov odvádzaná zvyčajne gravitačne na vstup do ČOV.

Kalový koláč doporučujeme odvádzať pásovými dopravníkmi z našej produkcie.

Vanex vyrába dva typy pásových dopravníkov, VX-PD a VX-PDN.

Dopravníky VX-PDN sú v porovnaní s dopravníkmi VX-PD nižšie a vyrábajú sa s kompaktnou nerozoberateľnou konštrukciou v dĺžkach od 2,5 do 6 metrov.
Dĺžku dopravníkov VX-PD je možné upravovať podľa požiadaviek zákazníka v ľubovoľných dĺžkach od 2,5 do cca 20 m.

Obidva typy dopravníkov sa vyznačujú tým, že sú pomalobežné (vyššia životnosť). Rám dopravníkov je z nerezovej ocele.

Ďalšou možnosťou odvodu kalového koláča sú šnekové dopravníky. Šnekové dopravníky však svojimi miešacími vlastnosťami opticky znižujú výstupnú sušinu kalového koláča. Využívajú sa predovšetkým v linkách s hygienizáciou kalového koláča práškovým vápnom, napríklad pri aplikácii kalov v poľnohospodárstve.

Parametre

Typové označenie lisu
Rozmery lisu v metroch
(d x š x v)
Hmotnosť
(kg)
Šírka
filtračného
pásu (m)
Orientačný výkon lisu
kg a.s./hod m3/hod pri 4% vstupnom zahustení
 VX – GORO 6V 3,20 x 1,40 x 1,85 950 0,60 20 – 120 0,5 – 3,0
 VX – GORO 8V 3,20 x 1,60 x 1,85 1 100 0,80 30 – 200 0,8 – 5,0
 VX – GORO 10V 3,20 x 1,80 x 1,85 1 250 1,00 40 – 280 1,0 – 7,0
 VX – GORO 12V 3,20 x 2,00 x 1,85 1 350 1,20 50 – 344 1,2 – 8,6
 VX – 6A 3,35 x 1,61 x 1,80 1 150 0,60 60 – 200 1,5 – 5,0
 VX – 6N 4,62 x 1,75 x 1,85 2 220 0,60 80 – 240 2,0 – 6,0
 VX – 8N 4,62 x 1,95 x 1,85 2 580 0,80 160 – 400 4,0 – 10,0
 VX – 10N 4,62 x 2,15 x 1,85 2 940 1,00 220 – 520 5,5 – 13,0
 VX – 12N 4,62 x 2,35 x 1,85 3 300 1,20 280 – 600 7,0 – 15,0
 VX – 15N 4,98 x 2,39 x 2,36 5 580 1,50 360 – 800 9,0 – 20,0
 VX – 20N
4,98 x 2,89 x 2,36
6 580
2,00
500 – 1 120
12,5 – 28,0


Výkonové a kvalitatívne parametre lisu sú závislé predovšetkým od fyzikálnych vlastností kalu, typu použitého flokulantu a sita a kvality obsluhy.

Pásový lis VX - 6A je skrátenou verziou klasických pásových lisov VX, ktorý sa používa pri nedostatku plochy pre umiestnenie lisu. Výkon zariadenia je o niečo nižší ako pri klasických lisoch. Vzhľadom na atypickosť zariadenia cena je zhodná s cenou pásového lisu VX - 6N.