Dotazník

Kontaktné údaje
Kontaktná osoba: E-mail:
Telefón: Adresa:
Zdroj kalu (stručný popis jeho vzniku):
Zloženie kalu (základné zložky kalu a zastúpenie zložiek v %):
Doterajší spôsob spracovania kalu:
Celková priemerná sušina kalu: %
Množstvo produk. kalu: m3 . deň-1 m3 . rok-1
Celkový podiel organickej zložky: %
Spôsob skladovania kalu – zásobná nádrž: m3
Miešanie v zásobnej nádrži: áno nie Doba zdržania kalu v zásobnej nádrži: hod.
Teplota kalu v zásobnej nádrži: °C pH kalu v zásobnej nádrži:
Požiadavka na kvalitu odtekaj. filtrátu: NL mg . l-1 Požiadavka na sušinu vylisovaného kalu: %
Požadovaný výkon zariadenia: m3 . deň-1 Predpokladaná práca zariadenia: hod . deň-1
V lokalite sa nachádza
Zdroj vody na oplach zariadenia Zdroj vody na prípravu roztoku flokulantu
Množstvo: (m3 . hod-1) Množstvo: (m3 . hod-1)
Tlak: MPa Tlak: MPa
Obsah NL: mg . l-1 Obsah NL: mg . l-1
Teplota: °C Teplota: °C
pH: pH:
Tvrdosť: °N Tvrdosť: °N
Stlačený vzduch Doteraz používaný flokulant
Množstvo: m3 . hod-1 Dávka: g . kg-1 a.s.
Tlak: MPa Druh
Poznámky